Comunicat de presa

[ad_1]

PLANIFICAREA STRATEGICĂ ŞI DIGITALIZAREA SERVICIILOR PUBLICE LA NIVELUL MUNICIPIULUI CÂMPINA

Municipiul Câmpina, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul “Planificare strategică şi digitalizarea serviciilor publice la nivelul Municipiului Câmpina” Cod SMIS proiect: 155202, în baza contractului de finan are 723/31.05.2022, încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administra iei, în calitate de Autoritate de Management.

Proiectul este finan at prin Fondul Social European (FSE) prin Programul Opera ional Capacitate Administrativă (POCA), Componenta CP 16– Fundamentarea deciziilor, planificarea strategică și măsuri de simplificare pentru cetă eni la nivelul administra iei publice locale din regiunile mai pu in dezvoltate.

Obiectivul general al proiectului constă în optimizarea și creșterea eficien ei serviciilor publice gestionate partajat de către Primăria Municipiului Câmpina, prin punerea la dispozi ie de servicii administrative și guvernare locală utilizând mijloace electronice prin implementarea unui sistem informatic integrat cu func ii de e-administrare și e-guvernare, elaborarea unei Strategii Integrate de Dezvoltare Urbană pentru Municipiul Câmpina, precum și implementarea și certificarea unui sistem de management al calită ii- ISO 9001 .

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Mecanisme și proceduri standard implementate la nivel local – dezvoltarea unei Strategii Integrate de Dezvoltare Urbană.
  2. Sprijinirea introducerii de instrumente, procese de management la nivel local prin implementarea unui sistem de management al calită ii și certificarea acestuia (ISO 9001).
  3. Proceduri simplificate pentru reducerea birocra iei pentru cetă eni la nivel local prin organizarea serviciilor gestionate partajat de către Primăria Municipiului Câmpina cu ajutorul unui Sistem Informatic Integrat în domeniile ordinea și siguran a publică, prevenirea și gestionarea situa iilor de urgen ă la nivel local.
  4. Dezvoltarea gradului de cunoștin e și abilită i ale personalului din Primăria Municipiului Câmpina, în vederea sprijinirii măsurilor/ac iunilor vizate de proiect prin intermediul unor cursuri de formare pentru serviciile digitalizate în cadrul proiectului pentru implementarea și folosirea sistemului de management al calită ii etc.

Rezultate aşteptate:

Rezultat program R1 Mecanisme și proceduri standard la nivel local pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung atins prin rezultat Proiect 1 – Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană elaborată.

Rezultat program R2 Sisteme de management al performan ei și calită ii corelate cu Planul de ac iune în etape implementat în administra ia publică locală prin rezultat Proiect 2 – Implementarea și certificarea sistemului de management al calită ii (ISO 9001)

Rezultat program R3 Proceduri simplificate pentru reducerea birocra iei pentru cetă eni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetă eni implementate atins prin rezultat Proiect 3 – Sistem Informatic Integrat la nivelul Poli iei Locale Câmpina implementat.

Rezultat program R5 Cunostin e și abilită i ale personalului din autorită ile și institu iile publice locale îmbunătă ite, în vederea sprijinirii măsurilor/ac iunilor vizate de acest obiectiv specific atins prin rezultat Proiect 4 – Cursuri de formare în domeniul managementului calită ii și în ceea ce privește implementarea SIDU.

Valoarea totală a acestui proiect este de 4.014.580,00 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă este de 3.934.288,40 lei. Durata de implementare a proiectlui este de 16 luni respectiv de la data de 01 mai 2022 pâna la data de 31 august 2023.

Informaţii suplimentare despre proiect se pot ob ine de la Primăria Municipiului Câmpina, adresa Bulevardul Culturii, nr.18, jude ul Prahova, cod poștal 105600, România, website: www.primariacampina.ro

Persoana de contact Manager de proiect: Croitoru Daniela Georgeta, telefon 0753098148, e-mail: [email protected]

Articolul Comunicat de presa a aparut prima data pe Prahova Business – Despre afaceri. Zi de zi – Primul cotidian online de afaceri din Prahova.

[ad_2]

Source link

You May Also Like

More From Author